TOTEK

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

TOTBİD-TOTEK Çekirdek Müfradat Çalışması            

 

ORTOPEDİ EĞİTİMİNİN ASGARİ GEREKLİLİKLERİ

Uzmanlığın Tanımı
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, hareket sistemini oluşturan kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastalıklar ile bu dokulara ait yaralanmaların tanı ve tedavisini kapsar. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve laboratuar bulguları birlikte değerlendirilerek tedavi planlaması yapılır. Uzmanlık süresi boyunca sadece cerrahi değil, aynı zamanda konservatif tedavi yöntemleri, farmakolojik tedavi, ortez ve protez uygulamaları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi de verilir.
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık dalı diğer uzmanlık alanları ile de ilişkidir. Genel Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Romatoloji, Geriatri, Spor Hekimliği, Deniz ve Sualtı Hekimliği ve diğer dallar ile hastaların tanı ve tedavisinde yakın işbirliği gerekmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Amacı:
Amaç, bu dalda yetişmekte olan uzmanlık öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatolojisi açısından tanı ve tedavide yetkin kılmak, onları tıp ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı haline getirmektir. Genç meslektaşlarımıza mesleki yaşamında gerekli olacak bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları ve geliştirmeleri için yardımcı olmaktır.
Bu amaca ulaşmak için:
A- Ortopedi ve Travmatoloji?nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak sağlanmalı,
B- Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine yardımcı olunmalı,
C- Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırılmalı,
D- Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmelidir.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİMİ:
Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi içerik olarak şunları kapsamalıdır:
Anatomik bölgeler: Üst ve alt ekstremiteler, intervertebral disk, omurga ve pelvise ait kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait hastalıkların tanı ve tedavisinin tüm yönleri,
Akut ve kronik hastalıkların tedavisi: Akut travma, infeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik hastalıkları, doğumsal anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavi yöntemleri,
Eğitim alanıyla ilgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi, laboratuar testlerinin yorumlanması, ortez ve protez bilgisi, nörolojik ve romatolojik hastalıklar hakkında bilgi, tıbbi etik ve adli tıp uygulamaları,
Araştırma: Klinik, deneysel ve /veya laboratuar araştırmaları,
Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik, mikrobiyoloji, patoloji, fizyoloji ve alanımızla ilişkili diğer temel bilimlerde eğitim içermelidir.

ULUSAL ÇEKİRDEK PROGRAM
 

KURAMSAL EĞİTİM:
Kuramsal eğitim, beceri kadar önemlidir. Eğitim kurumunun düzenlediği toplantılar, olgu tartışmaları, konferanslar, makale saatleri gibi etkinlikleri içeren eğitim programları ile edinilir. Eğitim gören kişilerin bilgiye kolayca ulaşabilecekleri ortamın sağlanması için, internet bağlantısı ve iyi bir kütüphane şarttır.

TEMEL CERRAHİ EĞİTİM:
Her Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, temel cerrahi bilgiler, anestezioloji, ağrı tedavisi ve yaşam desteği bilgileri ile donatılmış olmalıdır. Kas iskelet sisteminin her noktasına cerrahi yaklaşım yollarını iyi bilmelidir. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı için üç düzeyde bilgi ve beceri tanımlanabilir:
A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır:
 

 • Burkulmalar, kırık ve çıkıklar
 • Ekstremitenin akut dolaşım ve nörolojik bozuklukları
 • Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi
 • Kas-iskelet sistemi inflamatuar ve infeksiyöz hastalıkları
 • Dejeneratif eklem hastalıkları
 • Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
 • Temel adli tıp bilgileri, mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler

B: Yeterli deneyim sahibi olduğu veya iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Kas-iskelet sistemi anatomi, fizyoloji, fizyopatoloji ve biyomekaniği
 • Politravmaya yaklaşım
 • Travma bakımı organizasyonu ve major yaralanmalar
 • Doğumsal ve edinsel kas iskelet sistem hastalıkları
 • Kas iskelet sistemi tutan tümörlerin tanısı

   

C: Başkasından izlediği veya kısmen kuramsal olarak bilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Az görülen ortopedik hastalıklar
 • İleri düzey ortopedik girişimler (pelvis, asetabulum kırıkları, revizyon cerrahisi, kompleks omurga ameliyatları, replantasyon cerrahisi vb.)

   

  EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER:
  Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi sırasında edinilmesi gereken beceriler şunlardır:

   

  1. TEMEL CERRAHİ VE TIBBİ BECERİLER :
   
  • Sistemik muayene yapabilme becerisi
  • Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi teknikler
  • Bazı anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
  • Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon
  • Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme
  • Temel yoğun bakım bilgi ve becerisi (sıvı ve şok tedavisi)
  • Tromboz ve infeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

   

  2. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ?YE AİT BECERİLER:
  A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır:
  Acil durumlarda:
   
  • Tüm yaşlardaki burkulma, kırık ve çıkıkların kapalı tedavisi ve alçı uygulamaları
  • Temel osteosentez tekniklerinin uygulaması
  • Ekstremitenin damarsal ve nörolojik bozuklukları
  • Akut kompartman sendromu
  • Kas iskelet sistemi infeksiyonları (tüberküloz dahil)
  • Kas-iskelet sistemi inflamatuar hastalıkları
  • Ağrılı durumlar (kas spasmları, kalsifiye tendinitler, sinir sıkışmaları, vb.)
  • Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji, patolojik kırık)
  • Basit spor yaralanmaları ve ağrılı durumları
  • Vertebra kırıklarının konservatif tedavisi
  • Travmatik amputasyonlar,
   
  Acil olmayan durumlarda
  • Kas-iskelet sistemi dejeneratif ve infeksiyöz hastalıkları
  • Sık görülen kas-iskelet sistemi deformiteleri,
  • Bel ağrısına yaklaşım,
  • Osteoporoz ve ortopedik komplikasyonları,
  • Diyabetin ortopedik komplikasyonları,
  • Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve komplikasyonlar,
  • Koruyucu ortopedi,
  • Her türlü alçı ve bandaj uygulamaları,
  • Eklem ponksiyonları
   
  Temel ve sık ameliyatları uygulayabilme:
  Üst ekstremite:
  • Humerus kırıkları
  • Çocuk suprakondiler kırıkları
  • Olekranon kırıkları
  • Ön kol kırıkları
  • El bileği kırıkları
  • Akut kompartman sendromu
  • Metakarp ve parmak kırıkları
  • Tenosinovit (tetik parmak, vb.)
  • Ekstensor tendon rüptürü
  • Ameliyat sonrası her türlü alçı uygulamaları
  • Omuz sıkışma sendromu
  • Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu, vb.)
  • Cilt grefti uygulamaları
   
  Pelvis ve alt ekstremite:
  • Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon
  • Femur boyun ve trokanter kırıkları
  • Femur ve tibia diafiz kırıkları
  • Distal femoral kırıklar
  • Patella kırık ve çıkıkları
  • Proksimal tibia kırıkları
  • Ayak bileği kırıkları
  • Kompartman sendromu
  • Çocuklarda traksiyon tedavisi
  • Amputasyonlar
  • Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler)
  • Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif tedavisi
  • Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi
  • Menisküs yaralanmaları, artroskopi teknikleri
  • Edinsel parmak deformiteleri (Çekiç parmak hallux valgus, hallux rigidus).
   
  B: Yeterli deneyimi olması veya iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır:
   
  Acil durumlarda:
   
 • Politravma hastası
 • Spinal travma, omurga kırığı ve kırıklı çıkıkları
 • Periferik sinir yaralanması
 • Major pelvis yaralanmaları
 • Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte olan kırıklar
 • Eklem içi kırıkların açık ve kapalı tedavisi

   

  Acil olmayan durumlarda:
   
 • Gelişimsel kalça displazisi (erken çocukluk çağı pelvik osteotomileri dahil)
 • Doğuştan çarpık ayak cerrahi (PEV) tedavisi
 • Omurga deformitelerinin cerrahisi
 • Kronik osteomyelit
 • Psödoartroz cerrahisi
 • Habitüel omuz çıkığı
 • Patella rekürrent çıkığı
 • Ön çapraz bağ tamiri
 • Büyük eklem artrodezi
 • Ekstremite uzatma- kısaltma
 • Disk hernisi
  C: Başkasından izlediği veya kısmen bilmesi gereken beceriler şunlardır:
  • Malformasyon ve doğumsal hastalıklar
  • Kalça ve diz protezi revizyon cerrahileri
  • Omuz, dirsek, el ve ayak bileği artroplastisi
  • Diz eklemi dışı artroskopiler
  • Üst ekstremite ve pelvik amputasyonlar
  • Adolesan ve erişkin kalça ve pelvik osteotomileri
  • Nörolojik hastalıklarının ortopedik tedavisi
  • Major doku kayıplarında tedavi ve replantasyon
  • Fleksör tendon onarımı
  • Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon rekonstrüksiyon.
  • Komplike omurga hastalıkları tedavisi
   
   
  3. TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA:
  Temel bilimler ve araştırma konularında rahatlıkla uygulayabileceği ve iyi düzeyde bilmesi gereken bilgi ve beceriler şunlardır:
  I. Genel :
  A: Organ sistemleri:
  Kırık iyileşmesi
  Yara iyileşmesi ve onarımı (cilt greftleme dahil)
  Kardiyovasküler: Hemorajik şok ve kanama fizyopatolojisi ve tedavi prensipleri
  Solunum: Normal solunum fonksiyonları ve solunum yetmezliğin tedavi ilkeleri
  Gastrointestinal (GİS): Kas iskelet sistemine ilişkin GİS bozukluklarının tanısı
  Genitouriner: Normal genitouriner fonksiyon, böbrek yetmezliği tanısı, akut ve kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemine etkileri
  Hematoloji: Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve bozuklukları, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu
  Endokrin:
  • D-Vit amini ve kemik metabolizması
  • Paratiroid bezin normal ve anormal fonksiyonlarının tanısı
  B. Fizyopatoloji:
  İnflamasyon: İnflamatuar sürecin fizyopayolojisi ve doğal seyri
  İnfeksiyon: İnfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri ve infeksiyon oluşturma yolları
  Neoplazi:
  • Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmaları, tümör yayılımı, evreleme
  • Radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi prensipleri.
  İmmünoloji: Kas-iskelet sistemine özgü normal ve anormal immün süreçler
  Genetik: Kas-iskelet hastalıklarında kalıtımsal geçiş
  Travma: Travmaya metabolik yanıt
  Farmakoloji: Antibiyotikler, nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar, analjezikler, anestetik ilaçlar ve etki yolları
   
  II.Araştırma:
  • Araştırma projesi tasarlama ve bilimsel metodoloji
  • .Bilimsel makale eleştirebilme
  • Bilimsel iletişim becerisi
   
  III.Kas-iskelet ve sinir sistemi:
   
 • Kas iskelet sisteminde kemik, kıkırdak, tendon, kas, merkezi ve periferik sinir sistemi konularını içeren aşağıdaki temel bilimlerde derinlemesine bilgi sahibi olunmalıdır.
  • Anatomi
  • Fizyoloji
  • Patoloji
  • Farmakoloji
  • Biyomekanik
  • Biyolojik uyumlu materyal özellikleri
  • Ortopedide kullanılan materyaller
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...