TOTEK

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYON RAPORU

 Mesleki standartların sağlanması ve bu standartlara uygunluğun kanıtlanması problemi pek çok gelişmiş ülke tarafından belgelendirme yolu ile çözülmüştür. Hemen tüm meslek dallarında gerçekleştirilen belgelendirme uygulamaları kişinin o mesleği icra yetkinliginin gösterilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Hekimlik gibi insan saglığı ve hayatını doğrudan ilgilendiren bir meslekte belgelendirmenin gerekliliği bir kat daha artmaktadır. Belgelendirme sonrası standardizasyonun ve yetkinliğin sürdürülmesi ise bu belgelerin belli aralıklarla yenilenmesi yolu ile olmaktadır.

Ülkemizde henüz yasal alt yapısı olmamakla beraber pek çok tıpta uzmanlık derneği yeterlik belgelendirmesine başlamıştır. TOTEK 2002 yılından beri vermekte olduğu yeterlik sertifikaları ile bu alanda ülkemizde liderlik eden mesleki kuruluşların başında gelmektedir. TOTEK yeterlik belgesi meslek icrasına yönelik olmayıp, sahip olanların egitim etkinliklerine uygunlugunu gösteren bir belgedir.

Yeterlik belgelerinin belirli aralıklarla yenilenmesi tüm dünyada yaygın bir uygulamadır. TOTEK yeterlik belgelerinin süresi de 10 yıl olarak belirlenmiştir. İnsan saglıgı gibi önemli bir konuda, bilgi ve teknolojinin sürekli gelişimi de göz önüne alındıgında yeniden belgelendirmenin zorunlulugu anlaşılacaktır. TOTEK ’in yeniden belgelendirme yapmaktaki amacı üyelerimizin “egitim etkinliklerini bireysel olarak sürdürdügünün” dogrulanmasıdır.

TOTEK yeniden belgelendirme süreci 2013 tarihinde başlatılmış ve bu tarihten itibaren yeterlik sertifikası sahiplerine yenileme için başvurmaları için çagrıda bulunulmuştur.

Yönetmelik gereği yeniden belgelendirme 3 yolla olabilmektedir.

1.  TOTEK yeniden belgelendirme ölçütleri (Ek 1) uyarınca son 5 yılda 50 puan değerinde etkinlikte bulunmak,

2.  Türk Tabipler Birligi Sürekli Tıp Egitimi / Sürekli Mesleki Gelişim (TTB STE/SMG) yönergesine (Ek 2) göre son 5 yılda 250 STE/SMG kredisi elde etmiş olmak Yeniden TOTEK yeterlik sınavına girerek başarılı olmak

 i.     Ayrıca tüzügün 14.2 maddesine dayanarak alınan 29.09.2012/5 tarih/sayılı TOTEK –TOTBID ortak yönetim kurulları kararı geregi, TOTEK Belgesi sahibi olduktan sonra Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik (European Board of Orthopedics and Traumatology - EBOT) sınavlarına girerek başarılı olan üyelerimizin yeniden belgelendirme süreci, EBOT sertifikasının hakedildigi tarihten başlamak üzere yeni bir 10 yıl olacak şekilde düzenlenmiştir.

Yeniden belgelendirme sürecinin başladıgı 2013’ten bu yana 2002’de yeterlige hak kazanan 65, 2003 yılında belge alan 19 ve 2004’te yeterlik belgesi alan 21, toplam 91 meslektaşımız yeniden belgelendirmeye hak kazanmışlardır. Bu sayılar 2015’te 16, 2016 yılında 5 olarak gerçekleşmiştir. Yeniden belgelendirme başvuruları incelendiginde tamamının TOTEK yeniden belgelendirme ölçütleri ile yapıldıgı ve diger 2 seçenegin kullanılmadıgı görülmektedir.

2012 yılından beri devam etmekte olan yeniden belgelendirme sürecinde, gerek motivasyon eksikligi gerekse başvuru dosyası hazırlamadaki zorluklar sebebi ile pek çok TOTEK üyesinin yeniden belgelendirme için başvurmadığı görülmüştür. Öyle ki bugün pek çok eğitim kurumunda aktif görev yapmakta olan ve her biri alanlarında söz sahibi birçok meslektaşımız TOTEK yeniden yeterlik belgesi almamış durumda- dır. Bu üyelerimizin yeniden TOTEK bünyesinde görev yapabilmesi giderek sorumluluk alanı artmakta olan kurumuz için son derece faydalı olacaktır.

Yeniden belgelendirme oranının artırılabilmesi ve halen akademik faaliyetlere devam eden meslektaşlarımızın teşvik edilebilmesi için başvuru aşamasında kolaylaştırma sağlanmasının faydalı olacağı görüşünden hareketle TOTEK kriterleri ile yapılan değerlendirmelerin dosya hazırlanması yolu ile değil hazırlanacak standart bir özgeçmiş formu üzerinden gerçekleştirilmesinin yarar sağlayacağı düşünülerek yeniden belgelendirme ile ilgili değişikliğe gidilmiş ve:

TOTEK yönergesi madde 17’nin “TOTEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için degerlendirilirler. Degerlendirme TTB-STE Kredilendirmesi ya da TOTEK sınav ve egitim komisyonunca belirlenen ve TOTEK yönetim kurulunca onaylanan degerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanacak özgeçmiş formu ile yapılır” şeklinde degiştirilmiştir. 

Yeniden belgelendirme için başvuruların artması ilerideki dönem için en büyük dilegimizdir. Yeterlik belgesi ve bunun yeniden belgelendirmesinin yasal bir zorunluluk olmaması bu konudaki en önemli engeldir. Yeni düzenleme ile son derece kolaylaştırılan sürece ragmen üyelerimizin motivasyon eksikligi sürecin hızlanmasındaki engel olmaya devam etmektedir. Modern dünyada tüm konularda standardizasyon ve belgelendirmenin giderek yaygınlaşmakta oldugu göz önüne alındıgında bir süre sonra yeterlik konusunun yasal altyapı kazanabilecegi göz önünde tutulmalıdır. TOTEK olarak yeniden belgelendirme çalışmalarına artan bir hızla devam etmek amacımızdır. Bu itibarla yeterlik belgelerinin süresi dolan ve dolmakta olan meslektaşlarımıza yeniden belgelendirme için başvurmaları konusunda bir kez daha çagrıda bulunmak isteriz.

Ek 1: TOTEK Yeniden Belgelendirme Ölçütleri
Ek 2. Standart özgeçmiş formu.

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...