TOTEK

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

3 Kasım 2009 tarihinde 21. Ulusal Kongremizde gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurul toplantısında TOTEK’in beşinci dönem için yol haritası ve iş-zaman çizelgesi oluşturularak Stratejik Planının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Stratejik Plan Çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Mustafa Karahan görevlendirilmiştir.

Stratejik Plan taslağı 5 Aralık 2010 tarihinde TOTBİD Yönetim Kurulu ile ortak gerçekleştirilen toplantıda gündeme sunulmuş ve 13 Mart 2011 de gerçekleştirilen TOTBİD-TOTEK ortak yönetim kurulları toplantısında son şeklinin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda TOTEK’in Yönergesine bağlı kalınarak Görev, Görüş, Amaç ve Hedefleri ile Temel Değerleri belirlenmiştir.

Görev (Misyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağlı Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki kişi ve kurumların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma kalitesini artırmak üzere hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ile özgün araştırma etkinlikleri sunarak verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlamayı görev edinmiştir.

Görüş (Vizyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağlı Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanında kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş ve güncel eğitim olanakları sunan, ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde, özgün bilimsel araştırma etkinliklerini destekleyen, eğitim ile ilgili etkinlik ve değerlendirmeleri belgelendirerek izleyen ve eğitim kurumlarının standartlarını belirleyen saygın bir otorite olma görüşündedir.

Amaçlar

(a) Ortopedi ve travmatoloji eğitim altyapısı (kütüphane-dergi, kitap-, bilgisayar- -internet-yazılım vb.) ve eğitici niteliği ile niceliğini yeterli hale getirmek için çalışmalar gerçekleştirmek,

(b) Eğitim veren klinik ve anabilim dallarında eğitim ortamının (makale, seminer saati, kongre ve kurs katılımları, yurt dışı görevlendirmeler vb.) iyileştirme çalışmalarını desteklemek,

(c) Anadilimizde eğitim malzemesi geliştirerek temel ve ileri kurslarla eğitimin tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından standart olarak alınabilmesini sağlamaya yardımcı olmak,

(d) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan araştırmayı özendirmek ve projeleri desteklemeyi sürdürmek,

(e) Rotasyonlar ile klinik ve kurumlar arası farkları gidermeye çalışmak,

(f) Beceri ve teknik eğitim alt yapısı standartlarını betimleyerek çağdaş eğitimin verilmesini sağlamak,

(g) Asistan karnesinin kullanımını sağlamak,

(h) Atama ve yükseltme ölçütlerini belirleyerek kullanımını özendirmek,

(i) Yurt içi ve dışı kamu ve kuruluşları ve diğer meslek derneklerinin yeterlik ve yürütme kurulları ile eğitim ve araştırma bağlamında ilişkiler kurararak/geliştirerek TOTBİD’i desteklemek,

(j) Eğtici-eğitilen ilişkilerinde profesyonelliği özendirmek ve

(k) Ölçme-değerlendirme yöntemlerinde objektif algıyı arttırmaktır.

Hedefler

TOTEK in 2011 yılı sonuna kadar hedefleri

1. Eğitim altyapısını geliştirmek üzere e-kütüphane ve OBA hizmetlerini aksatmadan sürdürmek ve anadilimizde 3 adet kitap yazılmasını sağlamak,

2. 2’şer adet TBAO ve ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursunu gerçekleştirmek,

3. 2010 ve 2011 yıllarında UEGS ve Yeterlik Sınavlarını başarıyla gerçekleştirmek,

4. Araştırma Projesi Başvurularını %10 oranında arttırmak,

5. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencisi temsilcisi adayını TOTEK yönetim kurullarına katmak,

6. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Eğitim Sorumlularına yönelik anket çalışmasını bilimsel düzeyde gerçekleştirmek ve TOTBİD ile paylaşmak,

7. 2011 yılında 3. Eğitim Kurultayını geniş katılımla gerçekleştirmek,

8. Kurum ziyaretlerini başlatarak kurumların %50’sinin eğitim standartlarını saptamak,

9. Asistan karnelerinin tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından kullanılmasını sağlamak,

10. Atama ve yükseltme ölçütlerinin uygulanmasını özendirmek ve,

11. Yeniden belgelendirme için belge sahiplerine portfolyo örneği oluşturmak olarak belirlenmiştir.

Temel Değerler

• Etik

• Uzman

• Çağdaş

• Güvenilir

• Bilimsel

• Adil

• Laik

• Tarafsız

• Araştırmacı

• Güncel

• Şeffaf

• Üretken

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...